Zavrít

Zásady ochrany osobných údajov

BazarKnih.sk sú internetové stránky prevádzkované fyzickou osobou – Ha Duy Huy, IČ: 07876823 so sídlom Bartáková 36, 14000 Praha – Česká republika, ďalej len Prevádzkovateľ.

Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon nahrádza v súlade s implementáciou vyššie uvedeného nariadenia, zákonom č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
Za účelom využívania služby Servera Inzerentom a Záujemcom, najmä vkladania Inzerátov a sprostredkovania kontaktu medzi Inzerentom a Záujemcom, je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje Inzerenta a Záujemcu, resp. osobné údaje poskytnuté alebo zadané Inzerentom alebo Záujemcom pri využívaní Servera (e-mail, telefón, ip adresa, cookie, ID inzerátu, popisné a fakturačné údaje pre platby).


Takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca využívajú služby Servera a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Záujemca ako subjekt osobných údajov.

V osobitných prípadoch môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje nad rámec článkov 2 a 3 Obchodných podmienok, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích strán, a to vždy v súlade s právnymi požiadavkami na spracúvanie osobných údajov.


V súlade so zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti Používateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže spracúvať jeho osobné údaje na marketingové a reklamné účely, vrátane poskytovania informácií o novinkách a udalostiach súvisiacich s prevádzkou serveru Notebookbazar.cz. Používateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.


Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Používateľa len po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré boli získané, alebo po dobu stanovenú zákonom. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje Používateľa vymazané alebo anonymizované.


Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli osobné údaje Používateľa chránené pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou, poškodením alebo inou neoprávnenou zmenou. Na tento účel používa vhodné technické a organizačné opatrenia.


Používateľ má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom Prevádzkovateľ spracúva, a právo na ich opravu alebo vymazanie, ak sú neplatné alebo neúplné. Používateľ má tiež právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov alebo v určitých prípadoch namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.
Používateľ má právo podať sťažnosť na spracovanie svojich osobných údajov dozornému orgánu, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu práva na ochranu údajov.


Kontakt: info@bazarknih.sk